ตัวชี้วัดย่อย : ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด (SOE66)